Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 50

9 december 2013 door CBS, KvK, MKB Nederland, VNO NCW, EIB in categorie Kerncijfers

In de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) ondervraagt de Kamer van Koophandel ieder kwartaal ondernemers over hun verwachtingen voor de toekomst wat betreft: economisch klimaat, omzet, export, personeelssterkte,  investeringen en winstgevendheid.  Uit COEN (3ekwartaal) blijkt dat ondernemers in de provincie Utrecht, zowel terugkijkend op het tweede kwartaal, als vooruitkijkend naar het derde kwartaal, over het algemeen minde

9 december 2013 door CBS in categorie Kerncijfers

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft de regionale economie van 2012 kaart gebracht. Naast thema’s als ‘economische groei’ en ‘werkgelegenheid’ wordt extra aandacht besteed aan twee speciale  thema’s:  ‘drie krimpregio’s’ en ‘de bouw’. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse economie in 2012 met 1,2% is gekrompen.  De Utrechtse economie kromp in 2012, gelijk aan het landelijk gemiddelde, met 1,2%.

9 december 2013 door Rabobank in categorie Kerncijfers

In dit rapport, opgesteld de Rabobank, worden vooruitzichten geschetst voor de productie, werkgelegenheid en werkloosheid in veertig COROP-regio’s tegen de achtergrond van de onlangs door de Rabobank gepubliceerde macro-economische Visie op 2014. Daarin voorzien de economen van de Rabobank dat de Nederlandse economie volgend jaar niet of nauwelijks groeit, vooral omdat de binnenlandse bestedingen fors achterblijven.

9 december 2013 door Gemeente Utrecht in categorie Kerncijfers

De gemeente Utrecht brengt halfjaarlijks de Thermometer uit. In deze ‘Thermometer economische crisis’ worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema’s gevolgd (economie, arbeidsmarkt, inkomen en wonen). Naast recente cijfers op de genoemde beleidsterreinen bevat de thermometer de belangrijkste relevante landelijke trends en zijn resultaten opgenomen uit het bewonerspanel. Enkele conclusies: